Jun 26

“කුමන බාධාව පැමිණියත් අප සෞමය අත් නොහරිමි.”

“කුමන බාධාව පැමිණියත් අප සෞමය අත් නොහරිමි.”
චීනයේ ජනතාවගේ ප්‍රාර්ථනාව ද, අදිටන ද මෙය යි.
යා අල්ලාහ් ඔබේ උම්මතයන් ව ආරකෂා කර ඔවුන් හට නිසි ආහාර ලබා දෙනු මැනව!!!
ආමීන්!!!… ආමීන්!!!…. ආමීන්!!!… යාරබ්බල් ආලමීන්….!!!!

1

May 22

Whats Wrong With Islam ?

Dear Ulemas and Brothers in Islam.
 
Unfortunately, today the Islam had became the most dangerous and problematic religion for mankind. 
 
No matter what country you are in and what cult you belong to or what ideology you follow, You have the zero chance of survival due to Islam. Let us assume, You are a Muslim and you meet Al Nusra and ISIS both together, You definitely have a zero chance of living, because ISIS will kill you if you protect ziyarams and Al Nusra will kill you if you destroy ziyarams. Again If Boko Haram found you, they definitely will kill you, because they don’t like western education. The issues with Taliban, Hamas, Mujahideen, Al Quida and all groups are the same. 
 
Today the humans are treated as equal and a gifted object for them to go paradise, regardless of they are Muslims, Munafics or Kafeer And also regardless of a Man, Woman or kid And also regardless of their color, size, age, location, sex and religion. Its a very good thing they treat all equal but very bad they using them to go paradise.
 
Every cult of Islam today used to claims, they are “Ahlul Sunnath Wal Jamath”. They also claim what ever their scholars within their cult saying are correct regardless of what they say. And also they claim they only knows Islam and all other cults are out of Islam or bidah. They also have no fear to fight and even kill humans while shouting louder “Allahu Akbar” claiming that Almighty loves them and always with them regardless of what they do.
 
Human sacrifice of them-self or other human became absolutely a norm in today’s Muslim’s life. And its not even a single day or even a single hour that humans were killed by Muslims. While drones and humanoid in action, Muslims yet have the trust on old style swinging swords while riding horses. They may guided by dreams or reason to blindy think they can win the enemy by buying enemies old style weapons and sacrifice them-self. Still they not want to upgrade themself due to bidah. 
 
While majority of Muslim willing to live in peace and harmony in trust of the “peaceful religion”, these extremist element dragging the whole Muslim world into a graveyard and making sure no one to survive, regardless of their ideology.
 
The ONLY cause for all these happening, as I can see and if I say in bold, its ULEMAS. Well I am not an Ulema or even with a “F” pass for Islam during my studies, and just an Abdullah searching for my hidayah to follow correct path of Islam.
 
Normally Ulemas are the one who always throw out stones toward followers. But this time, for a change, I would like to throw some heavy TONS of stones harder as I can toward them, while seeking for answers. This article is written failing and frustration after trying to meet them personally over 3 years. My intention is to fix issues of Islam by fixing Ulemasfirst and have no intention in abusing their “holiness” that they claim of. So far Ulemas were treated as holy and no one accused them. And I think this gives Ulemas no chance to fix their mistakes and its someone who should come out of blue and talk about this to fix them, taking his life risk to get him and his family ban from Islam or Masjid or janaza namaz by these powerful influence,.Since they got the Mic. Let me try it myself for the good intention and see how it turn around.
 
Followings are some Stones I would like to hit in their heads for them to open their eyes and see what really happening around. (I still am not sure I should use the word “Allahu Akbar” because I dont want to kill them. May be I should get fatwa about this from an Ulema) 
1. First Stone – Ulemas never became Kalifas in the history of Islam
After the wafath of Nabi(SAW), it was practical people those who lived in practical life became Kalifas, even though there were lot of very skilled knowledgeable Ulemas. I am referring Ulemas as the “suffa wasi” or “hadiya groups”. they not lived in a practical life and had not face issues and hardness of life. They lived on others hard earning money to learn Islam and go to paradise. They never face real practical problems while maintain their life but lived in a imaginary world learning al Quran and Hadees. It was very clear how had Ali(RA) tried his family survival by hard laboring. And it also very clear how “suffa wasi” lived a very hard life in hunger of learning Islam and waited on “hadiya” of working class. Ulemasdid a great part of saving Islam, But none of those Ulemas became Kalifas. That may be due to their lack of knowledge about practical problem and practical world. 
 
2. Second Stone – Ulemas never given “Fatwa” in the history of Islam
During and After wafath of Nabi(SAW) and during 4 rightful kaleefas, Ulemas never had the right to give fatwa. It was ONLY the Kaleefa have the power to give fatwa. Umar(RA) had chased out Abu Huraira(RA) from Madina to “State of Dos(Dun)” – A syrian city, where Abu Huraira(RA) came from after many warning about “NOT TO TELL NEW HADEES OR FATWA”.  He lived with Nabi(SAW) for 4 years, but narrated over 17000 hadees, which average him learned over 10 hadees per day. He was with Yaseed while his army kills Husain(RA) and Today most of people follow his hadees of Korosan Army and other stuffs that make the world a worse place.
 
3. Third Stone – The problem today is with Ulemas and not the religion
A society should be guide by religion. If the society is not behaving good, its either the problem with its region(believe) or religios scholars. The Muslim Ulemas are responsible to guide Muslim society. Today Ulemas claim to be the savers and guiders of Ummah. But our community is the WORSE among all. Its not the problem with the religion of Islam as its proved to be the peaceful and successful religion that drag the whole world out of darkness to light. Its the problem withUlemas and Ulemas only. They are incapable of guiding our society anymore. They all have their own issues of understanding religion and fighting each other and constantly failing to guide our society. They are backing or behind all religious fighting incidents around the country. When the Ramazan comes, we can guarantee, there will be more and more incidents to come because those ulemas and their henchmen guided by ulemas will make sure they will not miss a fight.  The total responsibility should goes to Ulemas and Ulemas only. If something happen in anywhere in the country, The Ulema should be jailed and help him improve is relation with Almighty only, not with public.
 
4. Forth Stone – 70’s Ulemas guided Muslims toward peacefull Islam
Back in 70’s there were Lebbes, “avuliyas”, “bavas” or spiritual leaders and guided their villages to practice peaceful Islam. They never encourage villages to fight each other in the name of Islam. They never encourage Muslims to kill each other or human scarifies. They may be not brain enough as today’s Ulemas or they may not qualified to give fatwa as such. Or they may not have laminated ID card saying they are ulemas. Or sometime they learned “Kettu kuran or Kaattu Kuran” and today guys learn wahabi/salafi quran or wahabi/salafi hadees or yahoodi nasarani funded quran/hadees books to kill people.
 
5. Fifth Stone – Today Ulemas were able to create a Islamic world that is totally under their control
Today recent years, in Muslim world, Ulemas capable of creating a world that is totally depend on what they say. It was not “Lebbes” lived in 70″ created this. It was created by recent ulemas with smiling face on a laminated ID cards and those who follow wahabi/salafi/yahoodi/nasarani funded Islam. They able to blindfold people and follow their waging tail and to do what ever they asking for. They also able to shut down all doors of own knowledge to think. They created frame around people. And many boundaries that haram for them to cross. It can be a six number frame or a boundary. Still they closed all doors of own thinking toward Almighty, but just blindly follow them without questioning.
 
6. Sixth Stone – Today Ulemas made us fail as a community. 
We are the “hyr Ummathi” where we should guide other societies. And Its ulemas spent time on learning Islam and show us Islam. But since we born as Muslims, our community fails more than any other society. Our crime rate rocket high. (Amazingly its 40% of prisoners are Muslims in Sri Lankan Jails and moving upward toward 100%). Compared to other communities, our community is with full of anger, hatred, ego, arrogance, jealousy, lies and all kind of smuggling. Our education is vastly lacking behind. Government Employment percentage is terribly low, (Well they says its due to lack of qualification). We Muslims percentage low on banks, defense, security or what ever government establishments. Ulemasnever able to provide solution for any of peoples issues as they are none of their problem. Back in 70’s other communities are way behind us. They even not allowed or not able understand how to cover their body parts. We teach them everything. But after 30-40 years, they are on top of the society while we are completely depend on them asking to serve our community on all government sectors. When it comes to the world, its the same. We want other communities to invent new things, so that we can able to give fatwa whether its haram or halal. Not a one scientist able to get nobel these days, well its biday or haram may be.
 
6. Seventh Stone – Today Ulemas making sure Islam is not practical to Muslism anymore
Today Ulemas wanted everyone in our society to do “Thahajjath”,”kiyamul layl”,”Subah – Imam Jamath – first saff(raw)- awwal thakbeer” and “Qailullah” nap during day time, where that makes not practicals to all professionals those works during day time. And also this Awwal Thakbeer and Qailullah concept is only practical for Ulemas those who sleep on masjids, Hajiyars with no income issues, people those who not working for someone and free to Quilulla during day time. No matter how many Amal you do, ulemas have the ability of simply claiming they are not enough and DO MORE and MORE. They either making people to give up the whole world and sleep on masjid 24 hrs to do Amal or get away from Islam and live in the world. They claim Islam as the religion that has solution for anyone in the world. But they not want to give practical solution on how to do Awwl Thakbeer and Quilullah, well not even how to pray while working. They avoid people from become a barber and think another community guys to help us cutting our beard. They also avoid or neglect drivers on buses, but wanted other community guys to serve us. They not promote a guy working on Municipal council (Well simply ignore them), but want other community guys to drag their shit and clean the junk for them. They not wanted muslims to work as nurses or attendants in the hospital, but wanted to talk about rights to get served equally by other communities. Ulemas not understand 5:32 of how important its to donate blood or any other body part to serve a mans life, but wanted to suck other communities blood, eyes, lever and all parts and still talk about haram and halaal.  They just calling Islam as the Most practical religion for everyone to follow. But something seems they dont understand or purposely neglect to address. They want everyone to wear white jubba toppu, caps, abaya farda but not letting us know how the society can run without depending on other communities. We today are completely depend on other societies and Ulemas are the main reason to guide us toward current situation. Its a shame our ulemas not able to find and preach Islam that create a complete balance society independent of other communities. 
 
7. Seventh Stone – Today Ulema’s talking style is against Rasool(SAW)
Today ulemas preaching style is completely against Rasool(SAW). When Rasool(SAW) conduct Jummah, He always had God in his mind, Loved the followers, worried about how to show them the correct path, and preach Islam to think about themself and build up and improve the relationship with the creator, so that HE will guide them toward Jannah. Rasool(SAW) was not emotional, calm and smooth while talking. He mentioned the Love of God and motivated the society toward Jannah. But today our ulemas are very rational, emotional, hot and fast with shouting voices. They want to preach Islam with fear and force(which is opposite of motivation) which is completely against Rasool(SAW) way. They believe they know everything even better than Rasool(SAW), had no fear about Almighty while bayan, but want to fear the layman about Almighty. They want to show the God as a devil with no love and bring fear to layman by creating doubt whether he is a Muslim or not. They keep winding up the society with elakiri “Joss Bayan”. Society get wined up each week with hatred towards other people. They get rational and emotional. They go out and do all kind of dirty businesses because all those emotional bayans will not last long. 
 
8. Eighth Stone – Ulemas don’t understand today’s society requirement.
Our society is consisting of lot of elements. Islam is a religion that address everyone in the society. But today Ulemascompletely ignoring many elements of the society and narrowing down Islam into a very little circle of Hajiyars and some unemployed or self employed guys. Islam has no solution for Security forces because they cant do awwal thakbeer & Qhailulla. The Bus drivers, Baber, Mason, Concrete worker, Municipal council workers or a Muslim waiter was neglected. The boss of a hotel can practice Islam but not the waiter. So hotels willing to hire other religion guys because of this issue. There is a very high chance of getting a work even on a Muslim shop for a non Muslim than a Muslim because of praying issues. Professionals those works long hours were not given solution. If they not have a “amazon beard” plus a “thoppu” and “thoppi”, then no salam.
 
9. Ninth Stone – Ulemas Elakiri Killer Bayan and Practical Islam  
 
When its comes to “Bayan”, they are on elakiri killer bayan list. But when it comes to practical Islam, they struggle to practice it properly. They says Islam is for everyone in the society, but they dont practically show us how to practice Islam. Our community lack of society icons of ulemas that follow Islam. They says the requirement of Police or Army. But they dont show us how to practice their version of Islam there. They understand a municipal council labor cleaning the society and do a great job. But they dont show us how practical is for them to practice Islam while they are on duty. They undertand how important Hospital, DS office, AG Office, Water board, Banks and all other establishments are, but they dont show us how to practice “awwal thakbeer” and “Qairulla” while on duty. And again when we pick 10 ulemasrandomnly, we can find 10 out of 10 having issues of their personal life practicing Islam
 
10 Tenth Stone – Ulemas Only Trained to talk, Not to Practice
Ulemas are the only one learn Islam. They only know about proper Islam because they spent time on learning. And they want to show us how the Islam is by practicing Islam. People will see how ulemas lives and understand what the islam is through their life style. If those people those who learn Islam shows no Islam in their life, people believe that is what Islam is. If ulemas take only 4 convenient hadees of any cult and teach that as Islam, people will follow them blindly. If ulemas said to fight and kill others claiming that is Islam, people will do so. Today all religious problem around the country is caused and backed by Ulemas and they only responsible for them.
 
11 Eleven Stone – Ulemas trained to be arrogant and not to give up their cult at any cost  
Today when you take any Ulema, unfortunately he represent a Madrasa, Ostaz and an ideology of Islam. They were trained only for the ideology of Al Quran, Al hadees and also trained to be arrogant on them. They dont want to compromise and change on those what they trained for. They not want to give up of what they trained for. They not even able to sit and talk and come to a common term. Some have Aqeedah issues of “how the GOD looks like”, Some again have the aqeedah issues of what will happen to the GOD when the world destroyed. Some want to take only political part of Islam and practice. Some want to take war part of Islam and kill everyone. Some want to take finance part of Islam only. Some want to forget political part, war part and finance part, but to follow rasool sunnah of how he look-likes. This Islam learned pious ulemas fails to come to common terns and that make the pity on a common Islam that is peaceful and practical to all.   
 
12 Twelve Stone – Ulemas are With Full of Ego Arrogance Jealousy and Anger toward everything in day today life.
Not all, but there are majority of Ulemas not able to fix them-self and submit their will toward Almighty. They all wanted to be the “top bayan guy” or top of ACJU or top of any Wahhabi funded missionaries. They are full of anger, jealousy and ego with other competitors. They are arrogant in claiming they are the most suitable for the post. Not only that they always finding fault on the community and preparing for next bayan. They dont see how effected the society is from evil. And they not want to show ummah the correct path against evil. But they limiting their bayan to an incident and waste the holy time.
 
13. Thirteen Stone – Ulemas were trained to make anything haram and anything halaal
Today ulemas were trained and have the ability to make anything and anyone haram or halaal. One Ulema can throw fatwa to make one haram, but another Ulema can able to find hadees and break that fatwa within minutes and throw new fatwa of that is halaal. They all worry about halaal haraam food, but not understand, each of our ladies need to pump blood during cesarean or complication and they come up with haram mixed sources such as alcohol, cocaine, ganja and all other shits well mixed with shaithan. One donkey said its halaal to depend on other community may be donkey not want to remind 5:32 and share some blood and do a sadakathul jariya himself. We Muslim avoid all kind of alcohol, control our blood minimizing shaithan’s existence mixing with blood and talking about all sacrifice we can do for the mankind. But when it comes to blood or eye or lever, I am sorry, ask from another community policy is a shit and nothing else. Shame on  you Ulemas.
 
14. Fourteenth Stone – Ulemas have the “power” to decide anyone muslim and anyone munafic
Ulemas think they have the power to call “You have became murthad and say kalima again”. Ulemas dont understand its Almighty’s duty of deciding someone murthad or not. It was happened in last year cresent viewing. But its good they understand and apologize within 24 hrs, that what ever they said was incorrect.
 
15. Fifteenth Stone – Ulemas are Responsible of all Kind of Religious Clashes
Today Ulemas are behind any religions clash and they ONLY responsible
Ulemas have the ability to create religions clashes at any place in the country. They definitely have lot of reason for clashes. It is the matter of time they want to start a one. All recent religious clashes are backed by Ulemas and its not the public caused the issue, but Ulemas. And Ulemas are FULLY RESPONSIBLE of whats happening. Ulemas were trained to learn something like parrots. They never given the chance to “think” of anything. Their brains are washed constantly during their stay in their madrasa by those ustaz. Their eyes are blind folded to see anything else but their cult ideology and studies only. Their ears are murmured only to listen their cult ideology as hunny and other cult ideology as poison.
16. Sixteenth Stone – Ulemas incapable of interlectual talk
Today Ulemas are not trained for interlectual talks. They are bound with some frames and bounderies so that they cant see out of it. They are wearing all kind of multi color glasses to see Islam and wanted to clim only their ideology is true. They have no fear to loose their life to make their ideology true, even killing 100s of Quran and Hadees. They also has no fear to claim all other ideologies are wrong due to those saheeh hadees that their ideology believe. They have problem in round table discussion with other cults, becasue no one want to listen to any of them They only able to have round table discussion if they got the mic to talk and some dummies there to listen. They never want to come to common terms of anything that others proposed, because they knows everything about Islam and there is no one there to tell anything new. Infact they not want to come to commen terms with other ideologies becasue they are kafir according to their ideology and they want to follow Al Quran, that says not to come to commen terms with kafirs.
 
17. Seventeenth Stone – Modern fatwas taken by Ulemas are wrong
Unfortunately Ulemas gives almost all modern fatwas wrong. When TV show up during end of 70’s, ulemas made sure no one involved in TV field. They claimed that is “Saithan Petty” and made a huge campaign against TV throughout the country. Today TV is a society requirement and its an essential thing for politicians, government servant, school kids to know whats happening around the world for their day today life. But Ulemas don’t understand it. And the most paining thing is those guys who ever bayan against TV, even unable to protect their kids and families. Their kids are mesmerized by TV, watching moving asses of indian or foreign ladies and cries when they cry, laugh when they laugh, feel on sentimental and follow their dialog, follow their dress codes, hair codes etc etc. This happened because ofUlemas didnt take the proper decision when it needed. They didnt had any vision about the future engrave danger. they dont even undertand how to guide the society to take a TV channel and use it toward Islamic dahwa. They may be following 100% Quran and Sunnah in their dream, and may be feel its a bidah. If they have some enough brain to understand how muslim countries use TV toward dahwa, they definitely able to understand the power of TV on Dahwa. But they not even want to think about it, because its HARAM
 
They also given another pathetic and most stupid fatwa toward facebook. One top guy said he is willing to give fatwa against FB. The next top guy on next week said, FB can be used to “social media dahwa”. And now the IT admin guy deployed 10 guys on baythul mal money to create social media and post on FB. NONE of those idiots on FB undertand its a complete fitna site. Users are targetted based on age, sex, location and religion to mislead them to fitna. ALL do zina from their eyes, and if someone says NO, he should be BLIND. And he definitely go BLIND because of promoting fitna. Insted I dont undertand WHY those idiotic ulemas with round faces and “lovenaris” beard dont want to start another site similar to FB and promote them. FB is just one website out of 14 Billion websites on the net. But WHY our ulemas want to promote FB ? and not to promote a Islamic site which has similar features under muslim control. Why those Idoitic Admin idiots to think of using baithul mal money to setup a similar website under muslim admin and promote that site ? Im not sure those “shit bees” that sell Islam to fill their belies has anything to do with it. But Ulemas should use their brain give by Almighty to protect our Ummah, not to guide them all toward haram. Comeon Ulemas, open your eyes…
 
18. Eighteenth Stone – Ulemas follow sunnah to cheat Almighty
Ulemas wear all kind of dress code sunnah when climbing up to Mimbar, but when no mimber, no bayan they not want to follow those dress code, but put it back safe inside the cupbod. Not sure if they trying to cheat Almighty or the community ONLY when they wear it during Jummah. Its good they wear the best cloths they have. No argument. But why they only follow sunnah when mimber ? is that what islam says ?
 
19. Nineteenth Stone – Its very hard to find an interlectual Ulema
Normally if a kid can do better in school, he have no chance to go to madrasa. Kids those are troublesome or fail in school has the option to go to Madrasa. And also if a kid pass O/L and A/L and able to go to university, there is no option for him to go to Naleemiya. But if he has O/L and something in A/L, he can go to naleemi and get degrees. So its basically all intellectual with good brain that Almighty given, not have the chance to got to Madrasas. (infact there can be one or two random guys). All guys that are intellectual with good brain do learn world education. All guys that are poor in intellectual education has the opportunity in learning Islam. But when it comes to fatwa, Ulemas were trained to think, they are the best brainers in the world, and they are beyond every knowledge. They also trained to think, not to listen to any worldly guys mashoora or comment. Because they knew some meaning of Quran and Some hadees, they trained to think they are the most knowledgeable guys of everything about the world. They also trained to think the worldly education is shit but nothing else. They not want to respect no one but Ulemas. They not want to listen anyone but Ulemas with their cult ideology. When they become musfthis, they are the most worthy and blessed people in the world. They know every happening in the world and hear after. They know all science. They knows all technologies. And they have the full right to give fatwa (Not sure who gave this ability). They are like angles floating one feet above the ground. But please dont check their personal lifes. That is none of your business
 
20. Twentieth stone – Ulemas lack knowledge of the practical world
People are suffering from ego, anger, arrogance, jealousy, lies, back biting, hate, stealing, unfaithfulness, untrustworthy and all other habits that are against humanity. They have all kind of practical problems in their lifes. They each week goes to Jumma, open their mouth and listen to Ulemas to fix their problems. But Ulemas have their own problem of cults, leadership, 
 
21. Twenty-first Stone – Ulemas knows a droplet of Islam
According to Imam Gazzali, He knows only a droplet of Islam while the knowledge of Islam is an endless ocean. May be this ulemas have very clear and better idea about Islam than Nabi(SAW), Im not sure. But I think these guys knowledge is far lower than Imam Gazzali.
 
22. Twenty Second Stone – Ulemas create waswas of Amal
Ulemas have able to create waswas on all amal. Toppi, Takbeer, Kunooth, Aththahiyath, Dikr, Dua, taraweeh, thasbeeh pray, sunnath muakkada, hairul muakkada and so on. 
 
23 Twenty Third Stone . Ulemas preach 4 hadees Islam
Today all ulemas have their own 4 hadees frame to preach about Islam. No matter the world upside down, they not want to change those 4 hadees islam. Infact, they have the talent of rotate those 4 hadees, turn it upside down and use back according to the situation. They always in alert of whats happening in the village, and looking for bayan points for next jummah. When its comes to next week and if they found proper bayan points, they will make sure, the person involved will not even turn back to masjid side even while sleeping. Its great work Ulemas. Try find bayan points and keep chase them all away from Islam. Dont worry about 90%, but just worry about how to break the 10% into pieces. May the almighty guide you the correct path before me, so that I can get guidance from you.
 
Well now you may clearly see I am another donkey or a pig to abuse ulemas. And you may find many reason to compare me and BBS and beyond. But I am sorry, I need to see some clear answers of what happen to the peaceful Islam that was in Sri Lanka for over 1000 years. And I will stand along against to protect this peaceful Islam from anyone who against it. Brothers, when you answer me, please mentioned the stone number that hurts you the most, so that I can send you an injection to easy your pain on next mail
 
 
Abdullah, in fear of Allah

Apr 13

ආගම දහම සහ අපේක්ෂා භංගත්වය

ලොව පවතින ආගම් අතුරින් ලොව ජනගහනයෙන් 75% දෙනා අදහන්නේ ඒක දේවවාදයයි. එනම, මෙලොව මවා, පරිපාලනය කර, පෝෂණය කරනු ලබන්නේ එක් දෙවිකෙනෙකු බවයි. එලෙසම 25% කට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් දෙනා බහුදේව වාදය විශ්වාස කරති. එනම් මෙලොව මවා, පෝෂණය කර, පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ දෙවියන් සමූහයක් විසින් බවයි. ඉතා අතලොස්සක් කිසිඳු දෙවි කෙනෙකු නොමැති බවත්, විශ්වය නිර්මාණය ස්වභාවිකව සිදුවූ බවත්, ජීවය නිර්මාණය වීම වසර බොහෝ ගණනක් තුල පියවරෙන් පියවර පරිණාමනය වීමකින් සිදු වුවක් බවත් විශ්වාස කරයි.

ඉතිහාසය තුල බොහොමයක් ආගම් ගොඩ නැගී ඇත්තේ ඔවුන් ජීවත් වන වටා පිටාවට සරිලන ලෙස ඔවුනගේ ජනයාට වඩා නිවැරදි දේ කිරීම සඳහා අනුබල දීම වස් ක්‍රමවේදයක් සැකසීමේ පරමාර්ථයෙන්. එම සියලුම දහම් තුල ඔවුනටම ආවේනික වූ යම් යම් නීති පද්ධතින් ක්‍රියාත්මක වනු දක්නට පුළුවන්. එලෙසම ඒ ඒ ආගම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පූජකවරු කොටස්ද සිටිනු දක්නට හැකියි. ගස්, ගල්, පිළිම, කඳු වැටී මෙන්ම ඉර, හඳ, තාරකා, බොහොමයක් දේවත්වයෙන් පිදීම බොහෝ ආගම් වල දක්නට ලැබෙන විශ්වාසයන්. එලෙසම බොහෝ ආගම් ඉලක්ක කරනු ලැබුයේ ඔවුනගේ වපසරිය තුල සිටින ජනතාව ඇමතීම සඳහා පමණයි.

යම් ආගමක් මෙලොව උන්නතිය උදෙසා, ලොව වෙසෙන සියලු දනන්, එනම් මනුෂ්‍යත්වය ඉලක්ක කරගෙන ඔවුනගේ නිවැරදි මග පෙන්වීම සඳහා පවසනු ලබන්නේනම්, එම දහම මේ ලොව පවතින තාක් සියලුම දනන් හට මග පෙවීම කල යුතුවේ. එම දහම මුළු ලොව පුරා අස්සක් මුල්ලක් නෑර සිටින සියලුම දනන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබූ දහමක් විය යුතුයි. එනම් නිවර්තන, සමක කලාපයන්හි සදාහරිත වනාන්තර වල ජීවත් වන ජනයාට මෙන්ම, ආක්ටික්, ඇන්ටාක්ටික් හෝ ශීත කලාප වල ජීවත් වන සදාහරිත වනාන්තර නොමැති, පළවැල් පමණක් ආහාරයට ගෙන ජීවිත් විය නොහැකි මෙන්ම කාන්තාර වල ජීවත් වන ජනයාටද එක සේ පිළිපැදිය හැකි දහමක් විය යුතුයි.

එලෙසම එම දහමේ අමතක කරනලද ජන කොටස් තිබිය නොහැක. නොසලකා හල ජන කොටස් තිබිය නොහැක. කුඩම්මාගේ සැලකිලි ලබන ජන කොටස් තිබිය නොහැක. විශේෂ වරප්‍රසාද ලත් ජන කොටස් තිබිය නොහැක. අමතක කරනු ලැබූ මිනිස් අවශ්‍යතා තිබිය නොහැක. අමතක කරනු ලැබූ සමාජ අවශ්‍යතා තිබිය නොහැක. අමතක කරනු ලැබූ ප්‍රදේශ තිබිය නොහැක. එපමණක් නොව එම ආගම් සෑම කාලෙකටම ඔබින ලෙස පවසනු ලැබූ දහම් විය යුතුයි. ආගම අනුගමනය කරන හෝ පවත්වාගෙන යනු ලබන පූජක වරුන් විසින් සමාජ අවශ්‍යතා මත වෙනස් කිරීමට සිදුවන දහමක් නොවිය යුතුයි. නවීන තාක්ෂනය හමුවේ, නව ලොව හමුවේ බිඳ වැටෙන ආගමක් විය නොහැකියි.

ආගමක් නව ලොව හමුවේ වෙනස් කිරීමට සිදු වීම එම ආගම අදහන්නන් නොමග යැවීමක්. එනම් ඒ වන තෙක් එම ආගම ඇදහු සියලුම දෙනා නොමග යැවීමක්. ඊයේ පෘථිවිය පැතලි යයි පැවසූ දහමක්, එලෙසම ලොව ගෝලාකාර යයි පැවසූ සියලුම දෙනා සිරගෙවල් වල ගාල් කර වදහිංසා පැමිණු ආගමක්, නවීන තාක්ෂණයෙන් පරාජය වී, අන්දමන්දව ලොව හමුවේ ලොව ගෝලාකාර පිළිගැනීම, එම දහමේ යම් ගැටළු කාරී තත්වයක් ඇති බව එම ආගම අනුගමනය කරන්නන්ට අවභෝධවීම නොවැලැක්විය හැකියි. ලොවෙහි සියලු කාලයන්ට ඔබින ලෙස, සියලු සමාජයන්හට ඔබින ලෙස දෙවියන් විසින් ඉදිරිපත් කල දහමක්, මෙලෙස බිඳ වටෙනම්, එම දහමේ දේව ඉගැන්වීම අද වනවිට විකෘති තත්වයේ පසුවන බව අවභොඩ වීම නොවැලැක්විය හැකියි. ආගම පිලිබඳ අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්වීම නොවැලැක්විය හැකියි.

යම් සමාජයකට මග පෙන්වීම සඳහා බොහෝ කලක සිට ඉදිරිපත් වූ දහමක්, නවීන තාක්ෂනය හමුවේ බිඳ වැටුණු කළ, එම දහම ඇදහු දනන් හට අපේක්ෂා භංගත්වය ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැක. එලෙස පත් වූ සමාජයක් තුලින් අපට දක්නට හැක්කේ පාලනය කල නොහැකි අපචාරයන්වේ. විනය පිරිහීමක් වේ. වැඩිහිටියන් ගරු නොකරන, මනුෂ්‍යත්වය ගරු නොකරන, අශීලාචාර මිනිසුන් ගොන්නකි. ඔවුන් කිසිවෙකුත් කියන දෙ නොඅසන, කිසිවෙකුට පාලනය කල නොහැකි සමාජයක් වනු ඇත. එම සමාජයේ දුරාචාරය රජ කරනු ඇත. මිනීමැරීම් රජ කරනු ඇත. දූෂණ, වංචා රජ කරනු ඇත. ගබ්සා කිරීම්, කුඩා දරුවන් කෙලසීමේ සිට මහලු වයසේ සිටින්න ද ඉතා නින්දිතව සැලකීම මෙම සමාජයෙන් සිදු වනු ඇත. ඔවුන් මිනිසත් බව කෙලෙසනු ඇත. මනුශ්යත්වයට නිගා දෙන හිංසනයන්හි නියුතු වනු ඇත. දකින දකින දෙ ගරහමින්, දකින දකින දෙ සමග උරණව, කරන කියන සියලු දේ කිසිඳු පරමාර්ථයක් රහිතව සිදු කරන ජනතාවක් බිහිවනු ඇත.

යම් ආගමකින් එම සමාජය නිසි මගට යැවිය නොහැකි නම්, එම දහමේ යම් ගැටලුවක් තිබේ. එම දහමින් සමාජ උන්නතිය උදෙසා මග පෙන්විය නොහැකි නම්, ජනගහනය වර්ධනය වෙනුවෙන් නිසි දැක්මක් ජනතාවට ලබා දීමට අපොහොසත් නම්, දුරාචාරයන්, අපචාරයන් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාකල නොහැකිනම්, එම දහම සමාජයට ගැටළු ගොන්නකි. සමාජය විනාශ කිරීම සඳහා මග පෙන්වන්නකි. මිනිසත් කම විනාශ මුඛයට තල්ලු කිරීම සඳහා දිරිය දෙන දහමකි. මනුෂ්‍යත්වය කෙලෙසීම සඳහා ක්‍රියා කරන දහමකි. මිනිස් උන්නතිය නැති කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන දහමක් වේ.

බුද්ධිමත් ඔබට, ලොව පවතින සියලු දනන් හට පිළිගත හැකි ප්‍රායෝගික දහමක් ඉදිරිපත් කල හැකිද ?

නොඅනුමානවම එය ඉස්ලාම් වනු ඇත.

Apr 13

ආගම දහම සහ අපේක්ෂා භංගත්වය

 

ලොව පවතින ආගම් අතුරින් ලොව ජනගහනයෙන් 75% දෙනා අදහන්නේ ඒක දේවවාදයයි. එනම, මෙලොව මවා, පරිපාලනය කර, පෝෂණය කරනු ලබන්නේ එක් දෙවිකෙනෙකු බවයි. එලෙසම 25% කට වඩා අඩු ප්‍රතිශතයක් දෙනා බහුදේව වාදය විශ්වාස කරති. එනම් මෙලොව මවා, පෝෂණය කර, පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ දෙවියන් සමූහයක් විසින් බවයි. ඉතා අතලොස්සක් කිසිඳු දෙවි කෙනෙකු නොමැති බවත්, විශ්වය නිර්මාණය ස්වභාවිකව සිදුවූ බවත්, ජීවය නිර්මාණය වීම වසර බොහෝ ගණනක් තුල පියවරෙන් පියවර පරිණාමනය වීමකින් සිදු වුවක් බවත් විශ්වාස කරයි.

ඉතිහාසය තුල බොහොමයක් ආගම් ගොඩ නැගී ඇත්තේ ඔවුන් ජීවත් වන වටා පිටාවට සරිලන ලෙස ඔවුනගේ ජනයාට වඩා නිවැරදි දේ කිරීම සඳහා අනුබල දීම වස් ක්‍රමවේදයක් සැකසීමේ පරමාර්ථයෙන්. එම සියලුම දහම් තුල ඔවුනටම ආවේනික වූ යම් යම් නීති පද්ධතින් ක්‍රියාත්මක වනු දක්නට පුළුවන්. එලෙසම ඒ ඒ ආගම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පූජකවරු කොටස්ද සිටිනු දක්නට හැකියි. ගස්, ගල්, පිළිම, කඳු වැටී මෙන්ම ඉර, හඳ, තාරකා, බොහොමයක් දේවත්වයෙන් පිදීම බොහෝ ආගම් වල දක්නට ලැබෙන විශ්වාසයන්. එලෙසම බොහෝ ආගම් ඉලක්ක කරනු ලැබුයේ ඔවුනගේ වපසරිය තුල සිටින ජනතාව ඇමතීම සඳහා පමණයි.

යම් ආගමක් මෙලොව උන්නතිය උදෙසා, ලොව වෙසෙන සියලු දනන්, එනම් මනුෂ්‍යත්වය ඉලක්ක කරගෙන ඔවුනගේ නිවැරදි මග පෙන්වීම සඳහා පවසනු ලබන්නේනම්, එම දහම මේ ලොව පවතින තාක් සියලුම දනන් හට මග පෙවීම කල යුතුවේ. එම දහම මුළු ලොව පුරා අස්සක් මුල්ලක් නෑර සිටින සියලුම දනන් ආමන්ත්‍රණය කරනු ලබූ දහමක් විය යුතුයි. එනම් නිවර්තන, සමක කලාපයන්හි සදාහරිත වනාන්තර වල ජීවත් වන ජනයාට මෙන්ම, ආක්ටික්, ඇන්ටාක්ටික් හෝ ශීත කලාප වල ජීවත් වන සදාහරිත වනාන්තර නොමැති, පළවැල් පමණක් ආහාරයට ගෙන ජීවිත් විය නොහැකි මෙන්ම කාන්තාර වල ජීවත් වන ජනයාටද එක සේ පිළිපැදිය හැකි දහමක් විය යුතුයි.

එලෙසම එම දහමේ අමතක කරනලද ජන කොටස් තිබිය නොහැක. නොසලකා හල ජන කොටස් තිබිය නොහැක. කුඩම්මාගේ සැලකිලි ලබන ජන කොටස් තිබිය නොහැක. විශේෂ වරප්‍රසාද ලත් ජන කොටස් තිබිය නොහැක. අමතක කරනු ලැබූ මිනිස් අවශ්‍යතා තිබිය නොහැක. අමතක කරනු ලැබූ සමාජ අවශ්‍යතා තිබිය නොහැක. අමතක කරනු ලැබූ ප්‍රදේශ තිබිය නොහැක. එපමණක් නොව එම ආගම් සෑම කාලෙකටම ඔබින ලෙස පවසනු ලැබූ දහම් විය යුතුයි. ආගම අනුගමනය කරන හෝ පවත්වාගෙන යනු ලබන පූජක වරුන් විසින් සමාජ අවශ්‍යතා මත වෙනස් කිරීමට සිදුවන දහමක් නොවිය යුතුයි. නවීන තාක්ෂනය හමුවේ, නව ලොව හමුවේ බිඳ වැටෙන ආගමක් විය නොහැකියි.

ආගමක් නව ලොව හමුවේ වෙනස් කිරීමට සිදු වීම එම ආගම අදහන්නන් නොමග යැවීමක්. එනම් ඒ වන තෙක් එම ආගම ඇදහු සියලුම දෙනා නොමග යැවීමක්. ඊයේ පෘථිවිය පැතලි යයි පැවසූ දහමක්, එලෙසම ලොව ගෝලාකාර යයි පැවසූ සියලුම දෙනා සිරගෙවල් වල ගාල් කර වදහිංසා පැමිණු ආගමක්, නවීන තාක්ෂණයෙන් පරාජය වී, අන්දමන්දව ලොව හමුවේ ලොව ගෝලාකාර පිළිගැනීම, එම දහමේ යම් ගැටළු කාරී තත්වයක් ඇති බව එම ආගම අනුගමනය කරන්නන්ට අවභෝධවීම නොවැලැක්විය හැකියි. ලොවෙහි සියලු කාලයන්ට ඔබින ලෙස, සියලු සමාජයන්හට ඔබින ලෙස දෙවියන් විසින් ඉදිරිපත් කල දහමක්, මෙලෙස බිඳ වටෙනම්, එම දහමේ දේව ඉගැන්වීම අද වනවිට විකෘති තත්වයේ පසුවන බව අවභොඩ වීම නොවැලැක්විය හැකියි. ආගම පිලිබඳ අපේක්ෂා භංගත්වයට පත්වීම නොවැලැක්විය හැකියි.

යම් සමාජයකට මග පෙන්වීම සඳහා බොහෝ කලක සිට ඉදිරිපත් වූ දහමක්, නවීන තාක්ෂනය හමුවේ බිඳ වැටුණු කළ, එම දහම ඇදහු දනන් හට අපේක්ෂා භංගත්වය ඇතිවීම වැළැක්විය නොහැක. එලෙස පත් වූ සමාජයක් තුලින් අපට දක්නට හැක්කේ පාලනය කල නොහැකි අපචාරයන්වේ. විනය පිරිහීමක් වේ. වැඩිහිටියන් ගරු නොකරන, මනුෂ්‍යත්වය ගරු නොකරන, අශීලාචාර මිනිසුන් ගොන්නකි. ඔවුන් කිසිවෙකුත් කියන දෙ නොඅසන, කිසිවෙකුට පාලනය කල නොහැකි සමාජයක් වනු ඇත. එම සමාජයේ දුරාචාරය රජ කරනු ඇත. මිනීමැරීම් රජ කරනු ඇත. දූෂණ, වංචා රජ කරනු ඇත. ගබ්සා කිරීම්, කුඩා දරුවන් කෙලසීමේ සිට මහලු වයසේ සිටින්න ද ඉතා නින්දිතව සැලකීම මෙම සමාජයෙන් සිදු වනු ඇත. ඔවුන් මිනිසත් බව කෙලෙසනු ඇත. මනුශ්යත්වයට නිගා දෙන හිංසනයන්හි නියුතු වනු ඇත. දකින දකින දෙ ගරහමින්, දකින දකින දෙ සමග උරණව, කරන කියන සියලු දේ කිසිඳු පරමාර්ථයක් රහිතව සිදු කරන ජනතාවක් බිහිවනු ඇත.

යම් ආගමකින් එම සමාජය නිසි මගට යැවිය නොහැකි නම්, එම දහමේ යම් ගැටලුවක් තිබේ. එම දහමින් සමාජ උන්නතිය උදෙසා මග පෙන්විය නොහැකි නම්, ජනගහනය වර්ධනය වෙනුවෙන් නිසි දැක්මක් ජනතාවට ලබා දීමට අපොහොසත් නම්, දුරාචාරයන්, අපචාරයන් වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාකල නොහැකිනම්, එම දහම සමාජයට ගැටළු ගොන්නකි. සමාජය විනාශ කිරීම සඳහා මග පෙන්වන්නකි. මිනිසත් කම විනාශ මුඛයට තල්ලු කිරීම සඳහා දිරිය දෙන දහමකි. මනුෂ්‍යත්වය කෙලෙසීම සඳහා ක්‍රියා කරන දහමකි. මිනිස් උන්නතිය නැති කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරන දහමක් වේ.

බුද්ධිමත් ඔබට, ලොව පවතින සියලු දනන් හට පිළිගත හැකි ප්‍රායෝගික දහමක් ඉදිරිපත් කල හැකිද ?

නොඅනුමානවම එය ඉස්ලාම් වනු ඇත.

Apr 13

Muslim Leadership

ඉස්ලාම් දහම පරිපූර්ණ දේව දහමක් ලෙස මුස්ලිම්වරු වන අප විශ්වාස කරනවා. මෙහි අමතක කල කොටස් නැහැ. නොසලකා හරින ලද කොටස් නැහැ. පූජකවරුනට හෝ ක්ෂත්‍රීයයින්ට පමණක් සුවිශේසී වරප්‍රසාද නැහැ. කසලශෝදකයින් හෝ යාචකයින් වැනි ‘අඩු කුලේ’ කොටස් මෙන්ම කුඩම්මාගේ සැලකිලි සහිත කොටස් නැහැ. මෙම දහමේ සියලුම දෙනාට එක හා සමානව සලකනවා. ඔවුනගේ අයිති වාසිකම් ආරක්ෂා කර තියෙනවා. 

 
එකිනෙකා කුලල් කාගනිමින්, වෛරයෙන් ක්‍රෝදයෙන් ජීවත් වන සමාජයේ මිනිසත් බව නගා සිටුවුයේ ඉස්ලාම් දහමයි. අනෙකාගේ පපුව පලා හදවත විකා දැමීමට තරම් අමනුෂ්‍යයින් වූ සමාජයක මිනිසත් බව ඇති කලේ ඉස්ලාම් දහමයි. පුහු මානය සහ ගර්වය නිසා පරම්පරා ගණනක් එකිනෙකට වෛර බැඳී මිනිසුන් ඉතා සුහඳව සහෝදරයින් ලෙස එකිනෙකට උරදී එකම ස්ථානයක කිසිඳු උස් පහත භේදයකින් තොරව සිටීමට ඉගැන්වුයේ ඉස්ලාම් දහමයි.
 
එදා වහලුන් කිසිඳු හිතක් පපුවක් නොමැතිව තලා පෙලා අනෙක වද දෙමින් සිටින විට ඔවුනගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කල දහම ඉස්ලාම් දහමයි. කාත්තාවන් පන පිටින් අමු අමුවේ වළලමින්, මරා දමමින් සිටි සමාජයේ කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කල දහමද ඉස්ලාම් දහමයි. අත්අඩංගුවට පත් වූ යුධ සිරකරුවන් ගේ අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කල දහම ඉස්ලාම් දහමයි. මරණයට කලාවූ සතුන් වෙනුවෙන්ද කාරුණික වීමට බල කල දහම ඉස්ලාම් දහමයි. පරිසරයේ ගහ කොළ විනාස නොවී ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දිරි ගැවූ ආගම ඉස්ලාම් දහමයි.

 
උස්මිටි භේදයෙන් තොරව, කළු සුදු භේදයෙන් තොරව, දුප්පත් පොහොසත් භේදයකින් තොරව සියලුම මුස්ලිම් සහෝදරයින් සියල්ල එක හා සමානව බිම වාඩිවී සිටීමට පුරුදු කලේ ඉස්ලාම් දහම. එකිනෙකා උරෙනුර ගැටී දෙවියන් ඉදිරියේ, දෙවියන්ගේ තෘප්තිය පිණිස සමව, සමානව සිට දෙවියන් ඉදිරියේ යටත්වැසියන් ලෙස අත ඉහලට ඔසවා ප්‍රාර්ථනා කිරීමට දිරි ගැන්වුයේ ඉස්ලාම් දහම.
 
එක නායකයෙකු පිටුපස සිට, එම නායකයා උසුරන දෙස අසා සිටිමින්, ඔහුගේ නියෝගයන් අනුව දෙවියන් ඉදිරියේ දන ගැසීමට පුරුදු කලේ ඉස්ලාම් දහම. එම නායකයා කරන කියන ලෙසම එය අනුගමනය කිරීමට පුරුදු කලේ ඉස්ලාම් දහම. ඉමාම් වරයා යම් ක්‍රියාවක් කිරීමට කලින් එය නොකරන ලෙස බල කරමින්, ඔහු පරයා නොයන ලෙස පවසමින්, නායකත්වයක් යටතේ මුස්ලිම් වරු පුහුණු කලේ ඉස්ලාම් දහම.
 
නමුත් ඛේදයකි. අද අපේ මුස්ලිම්වරුන් සෑමදෙනාම නායකයෝය. ඔවුන් කිසිඳු කෙනෙකුට යටත් නැත. ඔවුන් කිසිවෙකුත් කියන කිසිඳු දෙයක් ඇසීමට සූදානම් නැත. 
 
සිටිනා නායකයේ නායකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා තමන්ට හැකි උපරිමයෙන් දත් මිටි කාගෙන ගිරිය පුප්පගෙන “ජෝස්” බයාන් සපයමින් ජනතාව දැනුවත් කරමින් සිටි. ඔවුන් අනුගමනය කරන ලෙසත්, ඔවුන්ව පමණක් අනුගමනය කරන ලෙසත්, ඔවුන් හැර වෙන කිසිවෙකුත් අනුගමනය කිරීම ඉතා බලවත් වරදක් බවත්. දන්නා හදීස් හතර විසි හතර පැත්තට කරකවා තෙම්පරාදු කර පාදම් කර, ෆත්වා හැට හතරක් දෙමින් සිටී. මාස ගණනාවකට ඔවුනගේ මාතෘකාව නායකත්වය ආරක්ෂා කර ගැනීම පිළිබඳවයි. එතැනින් එහාට කිසි දෙයක් ඔවුන්ගේ සිත් තුල නැත. ලෝකේ අස්සක් මුල්ලක් නෑර තිබෙන කෝකටත් හදීස් සියල්ල පත අට එකට සිඳුවා හොඳින් කලවම් කර ගුලි කර සමාජයට ගිල්ලවීමට දක්ෂ ඔවුන් සැමදා කලා සේ සමාජය අතරමන් කරමින් සිටී. 
 
එලෙසම ඊයේ පෙරේදා දිවයඥාණය සහිතව අහසින් පාත් වූ 2040 සහ කොන්සල්ටින් කොටස් නායකත්වය වෙනුවෙන් සටන් කිරීමේ මහා ව්‍යාපාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී. ඔවුන්ට මෙලෙස මෙම නායකත්ව එකවර ඩැහැගැනීමට අවශ්‍යවුයේ හීනමානය, මහාමානය හෝ බල තන්හාව නිසා වියහැක. තමාගේ ප්‍රොමෝෂන් එක ජාතිවාසය නිසා අවහිර වූ කොටස්ද, ප්‍රතිපත්ති රහිත දේශපාලනය මඩගොහොරුවේ බඩහොස්තරේ අත පත ගාන කොටස්ද, ජාතිවාදය නිසා බිස්නස් අංජගොජෝස් වූ ව්යාපරිකයෝද, අනුන්ගේ මුදල් වලට ප්‍රෝජේක්ට් ප්‍රෝපෝර්සල් කරන ඉස්ලාම් විකුණන් කන, බඩගෝස්තරෙට ෆතුවා දෙන අවස්ථාවාදී ශේකයෝද, ඔවුන් වටා සූ සූ ගා අසූචි සොයන නිළමැස්සෝ සමූහයද එක්ව කොන්සල්ටින් නායකත්වයකට මාන බලති.
 
ඔවුන්ට අද තිබෙන මුස්ලිම්වරුන් දැවෙන ගැටළු, ගැටලුවක්ම නොවේ. ඒවාට විසඳුම් සෙවීමට කිසිසෙත් ගැටලුවක් නොවේ. ඔවුන්ට ඇති එකම ගැටලුව නායකත්වය සදහා ද්වන්දව මාරාන්තික සටන් කිරීමය. දන්නා හදීස් දෙකක් උඩ යටිකුරු කර කනපිට ගසා කොත්තුවක් කර ෆතුවා කෙල කෝටියක් නිකුත් කිරීමට දක්ෂ මේ කොන්සල්ටින්ලා ඉස්ලාමය සමාජයේ මොන දික්බාගයකට දැක්කාවීදැයි, එම කෝන්සැල්ටින් ගුරුප් එකේම අය නොදණිති.
 
උඩ දාගෙන අනුන්ගේ සල්ලි වලට ප්‍රෝජේක්ට් ප්ලෑන් කරන මහත්වරු සැමදාම කලේ, අලුත් අලුත් තාලේ ඔර්ගනයිසේසැන් හදා ගැනීමය. යසස්කාමී මහමදිකයින්ගේ පොකට්ටුවලට විදීමටම කියා සාදාගත් කොත්තු ෆතුවා අත් හදා බලා වැඩ කරන බව සනාත කරගත් ඒවා නිසා කල්ල මරේ කර ගන්නා මෙම බඩහොස්තරවාදියෝ, මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් සිරියාවන්ත පෙනුම පෙරදැරි කරගෙන ඉතාම බැතිමත් බවකින් දොරේ ගලමින් දුටුවන් මන බඳින සැදැහැවත් ලාලිත්‍යයෙන් විශ්වාසවන්තව හැසිරෙති. නමුත් මුදල් අතට ගත් පතු ඉතිරිවන කිසිවෙකු නොමැත. ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් තමුන්ගේ දහදිය මහන්සිය දැනුම මුදල් වියදම් කරමින් දුක් විදින ජනතාව පමණක් ඉදිරි වනු ඇත.
 
ඉස්ලාම් පිලිබඳ කිසිඳු තැකීමක් නොමැතිව සිටි කොන්සල්ටන්වරු හට අහසින් පහත්වූ දිවයඥාණය පුදුමාකාරය. ඒ ඔවුන් ගේ අරමුණ වැඩ කරමින් සිටින ජනයා දක්කීමය. තමාගේ මුදල් වියදම් කරමින්, තමාගේ දැනුම වියදම් කරමින්, තමාගේ ශ්‍රමය වියදම් කරමින් ඉස්ලාමයේ උන්නතිය සහ දෙවියන්ගේ තෘප්තිය ගැන පමණක් සිතමින් මෙලොව සියලුම දුක් පීඩා ඉවසමින්, සියලු කම් කටොලු ඉවසමින්, අල්ලාහ් ගෙනුවෙන්ම ක්‍රියාකරන භක්තිමත් පුද්ගලයින් කොන්සල්ටන් කිරීම ඔවුනගේ අරමුනයි. මීට වඩා තමුන්ගේ ශ්‍රමය, මුදල්, දහඩිය, මහන්සිය, අල්ලාහ් වෙනුවෙන් වැයකරමින් ඉස්ලාම් දහම වෙනුවෙන් යම් වටිනාකමක් එක කිරීමට මෙම පුද්ගලයින්ට දිවයඥාණය දෙවියන් විසින් ලබා නොදුන්නේ මක් නිසාදැයි නොදැන, ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරමින්, ඒ ගැන ඔවුන්ගෙන් උත්තර බලා පොරොත්තුවෙමින් මෙම ලිපිය ලියමි.
 
ජසාකල්ලාහ්

Apr 13

Islam & Horse Business

අශ්ව වෙළදාම ඉතා ලාබදායි ව්‍යාපාරයකි. අතීතයේ අරාබිවරුන් ඔවුනගේ ප්‍රවාහන කටයුතු වලදී සහ යුද්ධ කටයුතු මෙන්ම ගරු ඝාම්බීරව සක්මන් කිරීම සඳහාද අශ්වයින් යොදාගත්හ. අරාබි වරුන් අතර ඉතා ප්‍රබල සම්පතක් වූ ඉස්තරම් ඝනයේ අශ්වයින් සොයා ලොව පුරා විහිදී යාමට තරම් අරාබි වරු පෙළඹවුයේ මේ නිසාය. එලෙසම ඉස්තරම් අශ්වයින් සඳහා අවංක නිවැරදි මිල ලබා දීම නිසා අරාබි වරුන් එදා අශ්ව වෙළඳාමේ ප්‍රසිද්ධියට පත් වූහ. ඉතිහාසයේ පිලිපීනයට අශ්ව වෙළඳාමේ ගිය අරාබිවරුන් සතර දෙනෙකු නිසා පසු කලෙක මැනිලා නුවරක් (අමානුල්ලා නුවරක්) මුස්ලිම් වරුන් විසින් බිහි කල බව ඉතිහාසය තතු පවසයි. 

 
අද පවා අශ්ව වෙළඳාම ඉතාම ඉහල මට්ටමක පවතී. ඒ මුස්ලිම්වරු අතර නොවේ. එලෙසම එදා  ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා යොදා ගත් අශ්වයා, අද යොදා ගනු ලබන්නේ රේස් දිවීමටයි. අශ්වයා දුවන දෙස බලා සිට ඒ මත තමාගේ සේසතම ඔට්ටු අල්ලා ප්‍රීතියෙන් උද්දාම වෙන පිරිස් මෙන්ම, ආතා මුත්තා කාලේ දන්නා කියන සියලුම හරුපයන්ගෙන් අසරණ අශ්වයාට බැන වදින පුද්ගලයින්ගේ දසුන්ද බහුලව දක්නට ලැබෙන දසුන්වේ,උඩ පැන පැන අසු පිට යන ජොකියාගේ පදේට නටමින්, ගුටි කකා, වලිගය වනමින්, දත්මිටි කාගෙන හිටු පිම්මේ දුවන අස්වයා, තරගය ජය ලැබුවත්, නොලැබුවත් ලැබෙන්නේ එකම පුන්නක්කු පනිට්ටුවකි, තණකොළ මිටියකි.
 
අශ්වයා අසරණ සතෙකි. බූරුවන්ට සහ පෝනියන්ට බොහෝ දුරට සමාන හැඩ හුරුකම් ඇති මෙම සත්වයා, ජෝකියාගෙන් ගුටි කකා පන එපා කියා දිව යන්නට කල එකම වරද වේගයෙන් දිවීමට හැකි වීම පමණි. කැලයේ නිදැල්ලේ දිව යමින් සිටි මෙම අශ්වයින් කොටු කර අල්ලා ගනු ලැබුවේ වෙළඳාමට දක්ෂ දඩයක්කාරයින් විසිනි  අශ්වයාගේ හිසේ සිට දෙපතුල දක්වා අස්වයාගේ සර්වාංගයම පිලිබඳ වසර ගණන් පාඨමාලා හැදෑරු විද්වතුන්, දත්මිටි කාගෙන අශ්වයාට තලා පෙලා පදම් කර, තෙත මාත්තු කර හැඩයට බූගා තරගයට සූදානම් කරනු ලබන්නේ මේ පාඨමාලා හැදෑරු විද්වතුන් විසිනි.
 
ඉස්ලාමය අශ්වයෙකුට සමාන කල හැකි දැයි, කල නොහැකිදැයි කියා කීමට තරම් ඉස්ලාමය පිලිබඳ හෝ අස්වයින් පිලිබඳ හෝ වැඩිදුරට හදාරා නොතිබීම මෙම ලිපිය ලිවීමට භාධාවක් නොවේ යයි සිටමි. 
 
එදා ඉස්ලාමය විසින් අරාබි වරුන් අපූරු මිනිසුන් කළහ. ඔවුන් අනෙකුත් සමාජයන් තුල ඉතා කැපී පෙනෙන මිනිසුන් වූහ. දෙවියන්ට භියවී තමා කරන කියන සියලුම දේ අවංකවත් නිවැරදිවත් සිදු කිරීමට පුරුදුවීම කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයක් වූ නිසා, ඉස්ලාම් දහම ලොව පුරා ප්‍රචලිත වීම ඉතා සීග්‍රයෙන් සිදු විය
 
නමුත් අද ඉස්ලාම් දහම ලාභදායි ව්‍යාපාරයක් බවට පත්ව තිබේ. යසස්කාමි මුස්ලිම්වරුන්ගේ සිත තුලට දෙවියන් වෙනුවෙන් කරන පරිත්‍යාග සිතුවිල්ල ඇතුළු කර, මුදල් කඩා වඩා ගන්නා ඉස්ලාමය විකුණන් කන පිරිස්, විවිධාකාරයේ “ඉස්ලාම් ප්‍රොජෙක්ට්” සිදු කරමින් සිටිනු පැහැදිලිව දක්නට ලැබේ. ඒ සඳහා විද්වතුන්ගේ සහය නොමදව ලබා ගනිමින් මොවුන් මෙලෙස විකුණන් කන ඉස්ලාමය අවසානයේදී කිසිම රූහානියත් එකක් නොමැතිව අවසන් වනු දක්නට ලැබේ. 
 
අල්ලහ්ට බිය වී, අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය පතා ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් සේවයක් කිරීමට ඉදිරිපත් වන මුස්ලිම් වරුන් ද කෙසේ හෝ දඩයම් කර ගැනීමසඳහා  මෙලෙස ඉස්ලාම් විකුණන් කන පිරිස් සමත් වීම ඉතා ඛේදජනකය. ඉස්ලාමය වෙනුවෙන් අවංකව සේවයක් කිරීමට ඉදිරිපත් වන අයගේ නම් විකුණමින් “ඉස්ලාම් ප්රෝජෙක්ට් ” සඳහා මුදල් වෙන් කර ගැනීම මෙම කොටස් නිතැතින් කටයුතු කිරීම නිසා, ඉස්ලාමය සඳහා අවංකව ඉදිරිපත් වන පුද්ගලයින් එමගින් අධෛර්යය වී, ඉස්ලාමය, ඔවුනටම භාර දී ඉවත්වී සිටීම ඊටත් වඩා ඛෙදජනක තත්වයකි,
 
ඒ කෙසේ වෙතත්, අද පවතින ප්‍රවනතාව මත, ඉස්ලාමය නැවත ගොඩ නැගීම සඳහා ඉඩක් නොමැති තරමටම, ඉස්ලාමය විකුණන් කන්නන් විසින් සමාජයේ පිළිලයන් නිර්මාණය කර අවසානය. ඉස්ලාම් දහමට ආදරය කරන, ඉස්ලාම් දහමට යමක් කල යුතුයයි අවංකව විශ්වාස කරන අය විසින් කල හැකිව ඇති එකම කරුණ, තමාගේ ඊමානය ආරක්ෂා කරමින් දෙවියන් කෙරෙහි වඩාත් සමීප වීමට උත්සාහ කිරීමය.
 
අශ්වයා පිට නැග උඩ පැන පැන ෆන් ගන්නා ජෝකියෝ පමණක් අද ඔනෑ තරම් සිටී. නමුත් හති දමමින් දත්මිති කාගෙන ඉස්ලාම් වෙනුවෙන් වැඩ කිරීම සඳහා කොටස් නොමැති කම අවිවාදයෙන් තොරව පිලි ගැනීමට තරම් කරුණක් බවට පත් වී තිබේ.

Apr 13

DO YOU KNOW – PART 1

BACK IN 2003

Do you know Israel gave Scholarship to TEACH ANTI ISLAM for all countries around the world.

Do you know those country men were asked to create their own Country Defense Leagues ?
Do you know They started an Anti Islamic War on the internet back in 2003
Do you know all Defense Leagues Link together and working as a team ?
Do you know they all countries defense league controlled by one single source which is JDL (Jews Defense League)
Do you know EDL (English Defense League) funded Norwegian to kill 77 of his own countrymen to get attention ?
Do you know BBS was funded by German Defense League ?
Do you know BBS, Ravana Balakaya, Sihala Urumaya, Sihala Ravaya CAN START A WAR AT ANY TIME IN SRI LANKA ?
DO YOU UNDERSTAND THE ENEMY IS HUGE

Inline image 1
Check these URL and and see how organized they are and how powerful they are..
About JDL
England
USA
Scotish Defense League
Irish Defense League
Seik Defense League ( Indian Seik)
Hindu Defense League
German Defense League
Polish Defense League
Spanish
Italian
Russian
Sri Lanka

Apr 13

Islam and Modern World – TV – Part 1

Dear Islamic Scholars, Respected Brothers and Sisters

As you all know better than me, today our ummah is at a grave danger in modern world and modern science due to continuous ignorance and rejection by decision makers.

TV Fatwa

We had failed on TV due to “Shaithan Petti” concept which currently absolutly true, unfortunately, and we continuously failing on it, due to ignorance and rejection in taking necessary action for over 30 years to protect our ummah,

Before TV

Before TV, Muslim laymen walked long way through jungles, mountains, river crossing with a lantern in their hand for Subah to the mosque. They always with the heart of “murakabah” to Almighty, doing daily “avurath” “dikr thilawath” “Quran thilawath” and so on and on. No matter what they do, their heart is always with the Almighty. When it comes to business, they did it right thinking Almighty. When they moving the society, they respected humanity because of Almighty.

Because of their closeness and faithfulness to the Almighty, masjids were constructed, and practiced without issues. We had good relationship with other communities. And this relationship went down to over 1000 years.

After TV

But After TV, Father, Mother, Brother Sister and sibilies sitting front of them and living with them. They laugh when they laugh. They cry when they cry. They shake their back when they shake, they dress cloths as they dress. They talk the way they talk. They smile the way they smile. They color their full body as they color. They do everything as they do.

People have no idea when is the salah time. People even forgot they have a masjid next door. They not even know how the world looks like when at Subah. The Quran is wrapped by clothes, kept very respectfully and safe inside a cupboard. No musallah, No supras, No thasbeeh, No thoppi, No descent dressing for masjids. Their minds are full of news, full of action heros, full of charactors. And no Quran thilawath, No Dikr thilawath, No daily aurath,  No Murakabah. All vanished with TV.

Did Ulamas Made Mistakes ?

Now the damage had already happened to the society. And its no point in accusing anyone rather than trying to recover. Still I don’t believe Ulamas those days made a mistake. TV was a new science to them. They didn’t know much idea about it. And taken the decision studying Al Quran, Al Hadees, and (Ijmah Kiyas maybe). They had seen the danger our Ummah will face, if TV is allowed, They scared to Almighty and taken the decision to get rid of Muslims away from TV, without considering any profit in this world. I think the mistake was done by professionals rather. They had better idea about the modern world, they knew the future will be verse with the TV and they should able to find an alternative to USE THE MODERN SCIENCE TOWARD ISLAM within their knowledge.

Islam and Modern Technology

Before Islam, the world was dark with science. And Islam teaching created science. Scientists like Ibnu Sina, Kavakismi, as well as concept like Algebra, Geometry, Pure science, Physics, Bio Science, Chemistry was started by Muslim scientists. All there concepts started due to Al Quran teaching.

Rejecting modern science is not Islam. Finding a way to concur the science in Islamic way is the best practice to face modern science. When TV introduced, rather rejecting it, if we can think of HOW TO USE THIS MODERN TECHNOLOGY TOWARD ISLAMIC DAHWA, that will definitely be Islam. If Islam is limited ONLY TO jamal age environment, their wont be any science in modern world. And I still don’t understand WHY people still rejecting TV. We were not encourage to directing, producing, camera, technical studies, acting, singing(yes there are issues) or any activity related to TV and now our UMMAH IS FULLY BRAIN WASHED due to rejection and ignorance. And we already late to take action.

Today there are over 39 TV channels in Sri Lanka. They all brainwashing us toward Jahanna. (May be Dajjal’s heven). Our society blindly believe and follow what they say. Almost ALL channels talk about ANTI ISLAM nowadays. They are brainwashing the majority the way they want. And some channels abusing our religion openly. Our Ummah loosing their faith rapidly whether or not believe it or not. But why cant we think positive and take a channel, run it like peace TV ? or any other muslim channel around the world ?

Don’t we have money ?

Don’t we have influence ?

Don’t we have knowledge ?

Don’t we know how to run ?

What’s wrong with our people ? Why they so delay in responding ? How long they will wait to take action? Will the Ummah exist when they ready ?

I am really sorry brothes, I really didn’t mean to abuse or harras anyone. But I really would like to see our Ummah think positive and take action.

Jazakallah hair

Apr 13

Finding Solutions

අපරිමිත කරුනාන්විත අසමසම දයාන්විත අල්ලාහ් සුබ්හානහුවතආලාගේ නාමයෙන් ආරම්භ කරමි.

සියලුම ගෞරව සහිතව, විද්වත්, වියත්, විශාරද, ගෞරවනීය ඉස්ලාමිය සහෝදරයින්ගෙන් අවසරයි.

අද ශ්‍රී ලංකාව තුල ඇතිවී ඇති තත්වය පිළිබඳව මටත් වඩා ඔබ ඉතාම හොඳින් දැනුවත් වී ඇති බව මාගේ විශ්වාසයි. නමුත් අද පවතින ගැටලුව විසඳීම සඳහා අපට කල හැක්කේ සහ කල යුත්තේ කුමක්දැයි මාගේ අදහස් සියලුම ගෞවර සහිතව ඔබ තුමන්ලාගේ අවධානයට යොමු කිරීමට කැමතියි.

සූක්ෂම සැලසුම

අද පවතින තත්වය ඉතාමත්ම සැලසුම් සහගතව, ඉතාමතම සූක්ෂමව සංවිධානය කරනු ලැබූ ක්‍රියාවක් බව ඔබ දන්නවා ඇතැයි මා සිතමි. පළමුව 2003 දී ලොව පුරා සිටින මුස්ලිම්වරුන් සුළුතරයක් වූ රටවල් වලින් මහා ජාතියේ බුද්ධිමත් දරුවන් සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා දී, ඔවුනට වැරදි ඉස්ලාම් දහමක් කියා දී, ඉස්ලාම් විරෝධීන් ලෙස පන්නරය ආකර්ශනීය දේශන තුලින් ලබාදී, පසුව 2007 අන්තර්ජාලයේ ස්වදේශීය මාද්‍ය වලින් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා ඔවුන් නැඹුරු කරවන ලදී. ඉස්ලාමයට විරුද්ධ සිංහල මාද්‍යයෙන් පළමු ක්‍රියාකාරකම් සිදුවන්නේ 2007 එළකිරි ෆෝරමයෙන් වන අතර 2008 වන විට පෙරමුණේ රාල වෙබ් අඩවි නිර්මාණය වේ. එතැන් පටන් ඉස්ලාමයට විරුද්ධ වෙබ් අඩවි හතු පිපෙන්නාක් සේ බිහිවූ අතර, එම වෙබ් අඩවි නරඹන විද්වතුන් බොහොමයක් ඉස්ලාමය පිලිබඳ ඉතා වැරදි මතයන් වලින් දැනුවත් කරන ලදී. .

2008 දී වරෙක අතාත්වික කණ්ඩායම් ගොනු කරමින් සිටි ඔවුන්, තවත් වරෙක එම අතාත්වික කණ්ඩායම් සුවිශේෂී කණ්ඩායම් ලෙස වර්ගීකරණය කර, පූජ්‍ය කණ්ඩායම්, මාද්‍ය කණ්ඩායම්, විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම්, දේශපාලන කණ්ඩායම් ලෙස වර්ගීකරණය කරනු ලැබුවේ 2010-11 වකවානුවෙදීයි. 2011 ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් අනුරාධපුරයෙන් ආරම්භ කල ඔවුන්, ක්‍රමක්‍රමයෙන් මුළු ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඔඩු දුවමින් පිළිලයක් ලෙස මුළු මහත් සමාජයම වෙලා ගත්තේ මුස්ලිම් වරුන් භීතියට පත් කරමින් සහ අසරණ කරමින්.

අද මුස්ලිම්වරු

අද මුස්ලිම් වරුන් කිසිඳු හවුහරනක් නොමැතිව, අනාථව, අසරණව, කරකියා ගත නොහැකි තැනකට වැටී තිබේ. අපගේ ගැහැණු දරුවන්ගේ සිරුරට අත තබා ඔවුන්ගේ අබයා, නිකාබ් ගැලවීමට වෙර දරද්දී, අපගේ වෙළඳ ව්‍යාපාර විනාශ කරන්ද්දේ, නීතිය සුරකින අපේ පොලිසියේ මහත්වරුන් කිසිඳු හිරිකිතක් නොමැතිව බලා සිටි අයුරු විකාශනය කරනු ලැබුවේද ඔවුන්ගේ මාද්‍ය හරහා. ඔවුන්ට කැමති ඕනෑම අවස්ථාවක, ඔවුන් සූදානම් ඕනෑම වෙලාවක, මේ රටේ මුස්ලිම්වරුනට එරෙහිව දැවැන්ත යුද්ධයක් ඇති කර දින කිහිපයකින් කිසිඳු දෙයක් නොවූ ලෙස රට ඉදිරියට ගෙන යාමටද අද ඔවුන් සමත්ව ඇත්තේ, ඔවුන්ගේ හමුදා, ඔවුන්ගේ පොලීසිය, ඔවුන්ගේ ජනමාද්‍ය, ඔවුන්ගේ විද්වතුන්, ඔවුන්ගේ දේශපාලකයින් ඔවුන්ගේ සියලුම දෙනා එකාවන්ව පෙළ ගැස්වීමට ඔවුන් සමත්ව ඇති නිසා. සිංහල අවුරුද්ද නිසා පොඩි විවේකයක් සහ අස්වැසිල්ලක් මුස්ලිම්වරුන්ගේ සිත් තුල ජනිතව ඇතත්, තව නොබෝ දිනකින් ඔවුනගේ ක්‍රියා කාරකම් පෙර ලෙසම සිදු වනු ඇත. එ ඔවුන පිටුපස සිටින දැවැන්ත බලවේග නිතැතින් ඔවුන් පොළඹවමින් ඔවුනගේ ඉලක්ක කරා ක්‍රමානුකූලව දක්කමින් සිටින නිසාය.

ගැටලුව ජය ගැනීම

මෙම ගැටලුව ජය ගැනීමට විවිධ පුද්ගලයින් විවිධාකාරයෙන් ක්‍රියාකාරීව සම්භන්දව සිටීම පැහැදිලිව පෙනෙන කරුණකි. එය ඉතාමත්ම ඉහලින් පැසසිය යුතු කරුණකි. නමුත් මා හිතනා ආකාරයට බොහෝ දෙනෙකු ගැටලුව නිවැරදිව හඳුනා නොගෙන ඔවුනගේ ශක්තිය ශ්‍රමය අපතේ හරිමින් සිටින ආකාරයක් මා දකී,

මා දකිනා ආකාරයට මෙම ගැටලුව ක්‍රම දෙකකින් අප විසඳීමට උත්සාහ කල යුතුවේ. පළමුව, මෙම ගැටලුවට මූලිකවූ කාරනා සොයා එ සඳහා පිළියම් සෙවීම සහ අද මෙම ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින කොටස් වලට පිළියම් යෙදීමයි.

ගොබෙල්ස් න්‍යාය

ඔවුන් ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව මෙරටේ මෙතරම් විශාල මතවාදයක් ඇති කිරීමට යොදා ගත ක්‍රමය ගොබෙල්ස් නියාය වේ. හිට්ලර් පිටුපස සිට, හිට්ලර් ගේ අනුශාෂක ලෙස ක්‍රියා කල ගොබෙල්ස් කියා සිටියේ, කිසියම් අසත්‍ය දෙයක් දිගින් දිගටම සත්‍ය යයි පවසමින් සිටියහොත් ජනතාව එය සත්‍ය බව පිළිගන්නා බවයි. එලෙසම ඔවුනගේ ක්‍රියා කලාපයන් හොඳින් අධ්‍යනය කිරීමේදී තවත් පැහැදිලිව පෙනෙන කරුණක් නම්, ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන අමූලික බොරුවක් අසත්‍ය ලෙස අවභොඩ වීමට කලින් මාතෘකාව වෙනස් කර තවත් අමූලික බොරුවක් පවසා එය සත්‍ය යයි ජනතාව තුල මතවාදයක් ඇති කිරීමට උත්සාහ කිරීමයි.

පරාජය

අප හලාල් ගැටලුව දෙස බලමු. හලාල් ගැටලුව, ජනතාවට ගැටලුවක් කිරීම සඳහා ඔවුන් උපයෝගී කරගනු ලැබුවේ අමූලික බොරුවයි. එක් භාණ්ඩයක හලාල් ලාංචනය සඳහා ලක්ෂ ගණනක් අය කරන බවත්(බොරුවක්), වෙන්ඩෝල් ආයතනය හලාල් ලාංචනය ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත්(බොරුවක්), හලාල් මුදල් ලෝක ත්‍රස්තවාදීන් පෝෂණය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා බවත්(බොරුවක්), සිමෙන්ති වලට හලාල් දී ඇති බවත්(බොරුවක්) වැනි ලෙස කිසිඳු ජම්මයක්, චාරයක් සංගයක් නොමැතිව, කිසිඳු හිරිකිතක් නොමැතිව, මුසාවාදය පතුරවා ජනතාව මුලා කිරීමට ඔවුන් සමත් වුයේ, අපගේ කිසිඳු මුසලිම් වරයෙකුට ඒ පිලිබඳ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට වරම් ලබා නොදෙමින්. ඉතාමත් කෙටි කලකින්, විශාල ආන්දෝලනයක් ඇති කර, මුස්ලිම්වරුන් බිය වද්දා, පූජකයින් භියවද්දා, දින නියම කරමින් මාද්‍ය භාවිතා කරමින් නිර්ලජ්ජිතව ඔවුන් ක්‍රියා කල ආකාරය අමුතුවෙන් මතක් කල යුතු නැහැ.

නමුත් අවසනදී අපට සිදු වුයේ අසූචි අනුභව කරන අපිරිසිදු සතුන්ගේ හෝ මල සතුන්ගේ මාංශ අනුභව කිරීමට සිදු වීමයි. නො එසේනම් දහජරාව අනුභව කිරීමයි.

එලෙසම නිකාබ්, හිජාබ්, රැවුල, තොප්පිය, ජුබ්බා වැනි අපගේ අනන්‍යතාව පිළිබිඹු කරන ඇඳුම් ආයිත්තම් දෙස බලමු. ඔවුන් අපගේ සිත් තුලට භිය ඇති කර, ඒවා ත්‍රස්තයින්ගේ ඇඳුම් බවත්, එය මෙරටට නොහොඹිනා බවත්, ලෝකේ නැති වැල්වටාරම් ප්‍රකාශ කරමින් අප සමාජයේ බොහොමයක් පුද්ගලයින් එයින් ඉවත් කිරීමට ක්‍රියා කළා.

ගැටලුව ජය ගැනීම සඳහා විසඳුම

ඉහත සඳහන් ඔවුන් විසින් උද්දීපනය කරනු ලැබූ හලාල් සහ අනෙකුත් සියලු ගැටළු, බොරු ගොන්නක් සමග මිශ්‍ර කිරීම නිසා ජනතාව මුලා කිරීමට හැකි විය. එ ජනතාවට නිවැරදි දේ දැන ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක නොතිබූ නිසා වෙනි. අප කල යුතු වන්නේ, ඉස්ලාමය පිලිබඳ නිවැරදි දේ සිංහල මාධ්‍යයෙන් අන්තර්ජාලයේ, ජනමාද්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කර පොදු ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි.

අද මේ වනවිත සිංහල මාද්‍ය වෙබ් අඩවි 28 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ජාලයේ මුස්ලිම්වරුන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. එලෙසම ඉංගිරිසි මාද්‍ය වෙබ් අඩවි බොහොමයක් ද, දමිල මාද්‍ය වෙබ් අඩවි බොහොමයක්ද ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම්වරුන් විසින් පවත්වා ගෙන යනු දක්නට හැක. ඔවුන් සියලුම දෙනා තමන්ට ආවේනික වූ ක්‍රම අනුගමනය කරමින් කාලීන මාතෘකා පිළිබඳව ඉස්ලාම් දහමේ අර්ථකතනයන් නිරූපණය කරනු ඔබට දක්න්නට හැක. විවිධ ශෛලයන් භාවිතා කරමින් ඔවුනට හැඟෙන ආකාරයට ඉස්ලාමය පිළිබඳව වටිනා කම් එක් කිරීමට මෙම වෙබ් අඩවි ක්‍රියාත්මක කරවන සහෝදරයින්ගේ උත්සාහයන් අනිවාර්යයෙන් පැසසිය යුතුවේ.

නමුත් ඉස්ලාමයට එරෙහිව ක්‍රියා කරන්නන් කාලීන මාතෘකාවක් එයට පිළිතුරු ලබා දීමට ප්‍රථමයෙන් වෙනස් කර, නවතම කාලීන මාතෘකාවක ජනතාවට සපයමින් සිටී. මෙහිදී, අප තේරුම් ගත යුත්තේ, කාලීන මාතෘකා ගැන කතා කරන වෙබ් අඩවි වලට ප්‍රථම, ඉස්ලාමයේ මූලික හරය ගැන කතා කරන වෙබ් අඩවි අන්තර්ජාල ගත කිරීමේ වැදගත් කම තේරුම් ගැනීමයි.

හලාල් පිලිබඳව ගැටලුවට හොඳම විසඳුම, මුස්ලිම්වරුන් හලාල් අවශ්‍යයැයි විශ්වාස කරනු ලබන දේව ඉගැන්වීම් දෙසට ඔවුන් යොමු කිරීමයි. නිකබ්, හිජාබ්, ජුබ්බ, තොප්පි, රැවුල වැනි සියලුම ගැටලුවලට විසඳුම මුස්ලිම්වරු ඒවා අනුගමනය කරන්නේ ඇයි දැයි ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි.

“යමෙකු අල්ලාහ් දෙවිඳු තම හිමි ලෙසද ඉස්ලාම් දහම තම ජීවිතය ලෙසද මුහම්මද් නබි තුමා තම වක්තෘවරයා සහ මග පෙන්වන්නා ලෙසද පිළිගන්න්නේද, හෙතෙම ඉස්ලාම් දහමේ සියලුම ඉගැන්වීම් සහ මගපෙන්වීම දෙවියන්ගේ තෘප්තිය පතා අනුගමනය කල යුතුවේ” යන සංකල්පය ඔවුන්ට තේරුම් කරදී, දෙවියන් දෙසට ඔවුන් යොමු කිරීම කල යුතුවේ. මේ සඳහා දෙවියන් පිළිබඳව සිංහල මාධ්‍යයෙන් ලියවුනු වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම කල යුතුවේ.

මා දකිනා ආකාරයට මෙම කර්තව්‍යය සියලුම මුස්ලිම් වරුන්ගේ වගකීමක් වන අතර අප අදහන අපගේ දහම කිසිඳු හිරි කිතක් නොමැතිව කෙලෙසද්දී, අප ආදරය කරන අපගේ උත්තම නබි (සල්) අලෛහිවසල්ලම් තුමා පිලිබඳ අමූලික බොරු පවසමින් පාලු අම්බලමේ ඔවුන් ඩේඟා නටද්දී, ඉස්ලාම් දහමට ආදරය කරන අප සියලුම දෙනාගේ සදාචාරාත්මක අයිතියක් ලෙස සිංහල මාද්‍යයෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම මා දකිමි.

මා ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් ඉතාමත්ම කාරුණිකව සහ බැගෑපත්ව එක් ඉල්ලීමක් කරන්නට කැමතියි. ඒ ඔබගේ අවධානය සිංහල මාද්‍ය වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොමු වන ලෙසයි. එ සඳහා ඔබගේ සියලුම ශක්තිය යොමු කරන ලෙසයි. එ සඳහා ඔබගේ සියලුම ධෛයය යොදවන ලෙසයි. ඔබ සිංහල ලිවීමට නොදත්තෙක් නම් සිංහල ලිවිය හැකි පුද්ගලයින් සොයා ඔවුන් දැනුවත් කරන්න. ඔබට දෙවියන් විසින් බුද්ධිමත් බව ලබා දී තිබේනම් එම බුද්ධිය භාවිතා කර සිංහල ලියන්නන් දිරිමත් කරන්න. ඔබට දෙවියන් සම්පත් ලබා දී තිබීනම් ඔබ ඒවා සිංහල මාද්‍ය වෙබ් අඩවි සඳහා යොමු කරන්න. ඔබට දෙවියන් කිසියම්ම හෝ දෙයක් ලබා දී තිබේනම් ඔබ එය සිංහල මාද්‍යයෙන් වෙබ් අඩවි නිර්මාණය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්න.

අප කණ්ඩායමක් ලෙස යම් වෙබ් අඩවි සමූහයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිමු. මෙම වෙබ් අඩවි කාලීන මාතෘකා ගැන කතා කරන වෙබ් අඩවි නොව, ඉස්ලාමයේ හරය සහ මූලික ඉගැන්වීම් පිලිබඳ කතා කරනු ලබන වෙබ් අඩවි වේ. මේවා අල්ලාහ් ගැන කතා කරනු ඇත. අල්ලාහ් ජල්ලජලාලුහු විසින් පහල කරනු ලැබූ අල් කුර්ආනය ගැන කතා කරනු ඇත. අල්ලාහ්ගේ අකීදා ගැන, ඉස්ලාමිය දර්ශනය ගැන කතා කරනු ඇත. අපගේ උත්තම නබි සල්ලල්ලාහු අලෛහිව සල්ලම් ගැන කතා කරනු ඇත. ඔහුගේ මනුෂ්‍යත්වය ගැන කතා කරනු ඇත. ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික නායකත්වය ගැන කතා කරනු ඇත. ඔහු යුද්ධ සෙම්පතියෙකු ලෙස ක්‍රියා කල අයුරු ගැන කතා කරනු ඇත. ඔහු වහලුන්ගේ අයිති වාසිකම් සුරක්ෂා කල අයුරු කතා කරනු ඇත. ඔහු යුද්ධයේදී යටත් කරගනු ලැබූවන් ගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකි ආකාරය පිළිබඳව කතා කරනු ඇත. ඔහු කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් රැකගත් අයුරු කතා කරනු ඇත. ඔහුගේ සමකාලින සඟයින් ඉස්ලාම් දහම වෙනුවෙන් සිදු කල කැපවීම් පිලිබඳ කතා කරනු ඇත. ඉස්ලාමය තුලින් අවිද්‍යාවෙන් සිටි ජනයා, විද්‍යාව කරා නැඹුරු කල ආකාරය කතා කරනු අත. ඉස්ලාමය ලොව පුරා විහිදීමෙන් ඒ ඒ රටවලට ලබුනු ප්‍රතිලාභ ගැන කතා කරනු ඇත.

අප අමතක කරදමනු ලැබූ මේ වනතුරු අන්තර්ජාලයේ සොයා ගත නොහැකි ඉහත මාතෘකා ගොන්න, මා ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කලේ කරුණු දෙකක් පෙරදැරි කරගෙනයි. එ ඔබගේ සහයෝගය(මුදල්මය නොවන) මෙම වෙබ් අඩවි වලට ලබා ගැනීමත්, නො එසේනම් ඔබ දැනට කරගෙන සිටින වෙබ් අඩවි වලට ඉහත කරුණු අධ්‍යනය සඳහා නව කොටස් එකතු කිරීමයි.

http://www.kuranaya.com අපගේ මුස්ලිම් සහෝදර / සහෝදරියන් බොහෝ දෙනෙකුගේ සහයෝගය සහිතව මීට දින කිහිපයකට පෙර අන්තර්ජාල ගත කිරීම සඳහා අල්ලාහ් සුබ්හානහු අප හට කාරුණික විය. මෙම අඩවිය වෙනුවෙන් සහ අල්ලාහ් වෙනුවෙන් මා ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටින විශාලම උදව්ව වන්නේ, මෙම අඩවිය සඳහා ඔබ නිතැතින් පිවිසෙන්න. එහි තිබෙන පොස්ට් වලට ඔබගේ කොමේන්ට් එක් කරන්න. එය අල් හම්දුලිල්ලාහ්, මාෂා අල්ලාහ්, හෝ සුබ්හානඅල්ලාහ් වැනි යමක් විය හැක. ඕනෑම භාශාවකින්ද විය හැක. එය එම අඩවිය ඔසවා තැබීමට දායක වන බව මතක තබාගෙන ඔබගේ කොමන්ට් අල්ලාහ් වෙන්වෙන් යම් “අමල්” ක්‍රියාවක් සිදු කරනවා යන නීයතය ඇතිව සිදු කරන්න. අල්ලාහ් ඔබගේ එම නීයතයට නිශ්චිත වශයෙන්ම තවාබ් ලබා දෙවි.

යා අල්ලාහ් අප දරන මෙම උත්සාහය, සත්‍ය ඉස්ලාම් දහමෙන් ඈත්වී අවිශ්වාසයෙන් නොමග ගොස් සිටින්නන් හට හා මුළු මහත් මුස්ලිම් සමාජයේ සියලු දෙනා හට සැකයෙන් සහ ඌනයෙන් තොරව ඉස්ලාම් දහම වටහා ගැනීමටත් එතුලුන් දෙවියන් කෙරෙහි සමීපවී ඔහුගේ නියමයන් කිසිඳු පැකිලීමකින් තොරව, කිසිඳු අලස කමකින් තොරව පිලිපැදීමට අවස්ථාවක් වීම සදහා වරම් ලැබෙන ලෙසට මෙම යහ ක්‍රියාව කරනු වස් කරුණාබර වූ අල්ලාහ් දෙවිඳුගෙන්ම අයදිමු. අප කරනු ලබන මෙම කර්තව්‍යය මෙලොව කිසිඳු ලාභ ප්‍රයෝජනයක් සඳහා නොව, දෙවියන්ගේ තෘප්තිය පතා පමණක් සිදු කරනු සඳහා දෙවිඳුනි අපට මග පෙන්වනු මැනවි. ආමින් ආමින් යාරබ්බල් ආලමින්

Apr 13

US Boston Bombing 4/15

ඇමෙරිකාවේ 4.15.2013(එනම් ඊයේ) දින බෝම්බ 2ක් පිපිරී, දැනට තිදෙදෙනෙකු මරුමුවට පත්ව 15 කගේ පමණ පාදයන් අහිමිව හෝ අස්ථි භග්නව ඉතා අසීරු තත්වයේ පසු බව වාර්තා වන අතර 150 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම අනතුරින් තුවාල ලබා ඇති බවද කියැවේ. යාර සියයක දුර පරතරයක් සහිතව තත්පර 10 ක කාල පරතරයක් අතර පිපිරී ඇති මෙම බෝම්බ 2 ට අමතරව පොලීසිය කියා සිටියේ තවත් ස්ථාන 2 ක පුපුරන ද්‍රව්‍ය හමුවූ බව වාර්තා වූ බවයි. බොස්ටන් නගරයේ වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන මෙම තරගය සඳහා තරග කරුවන් 23,000 ක් සහභාගී වී ඇති අතර තරගය ආරම්භ වී පැය 4 කට පසුව මෙම පිපිරීම් සිදුවී ඇති බව පවසයි.

මුළු ලොවටම නීති උගන්වමින්, මුළු ලොවෙහිම එකම “ නීතිය සහ නියෝග”(law and order) ක්‍රියාවට යොදමින් මුළු ලොවහිම ත්‍රස්තවාදය තුරන් කිරීම සඳහා දිවි හිමියෙන් කැපවී සිටින, ඒ සඳහා කිසිඳු පැකිලීමකින් තොරව බිලියන ගණන් මුදල් වෙන් කරන,  ඒ වෙනුවෙන් නවීන ආයුධ නිපදවමින්, ඒවා පරික්ෂා කිරීම සඳහා ත්‍රස්තවාදීන් ගේ නිජබිම් යොදා ගන්නා,  ඇමෙරිකාව තුල ත්‍රස්තවාදීන් කුරිරු ලෙස, කිසිඳු ලැජ්ජාවක් නොමැතිව, මෙලෙස බෝම්බ දමා, ක්‍රීඩකයින් භිය වද්දා, සාමයට ලැදි ඇමෙරිකානුවන් බිය වද්දා, සාමයට වඩා යුද්ධයෙන් ජය ගත හැකි යයි සිතන ඇමෙරිකානුවන් උද්දීපනය කර, ඔබාමාට රට පහසුවෙන් කරවීම සඳහා කරුණු කාරනා සපයමින් මේ කරනු ලැබූ නිර්ලජ්ජී ක්‍රියාව තරයේ හෙලා දැකිය යුතුය.

පුරුද්දක් ලෙස මෙවන් ක්‍රියා කරනු ලබන්නේ මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදයෙන් බව අපගේ මනස පාලනය කරනු ලබන බටහිර මාද්‍ය විසින් තව පැය ගණනක් යන්නට මත්තෙන් කියනු ඇත. මැද පෙරදිග තවමත් අත ගැසීමට ඉතිරිව ඇති ඉරානය වැනි රටවල් මෙහිදී ඉදිරියෙන්ම තිබෙනු ඔබට දැක ගත හැකි වනු ඇත.  නො එසේනම්, ඇමෙරිකාවේ මීළඟ ඉලක්කය වන උතුරු කොරියානු වැඩක් ලෙසද මෙය හුවා දක්වා, “වෙපන්ස් ඔෆ් මෑස් ඩිස්ට්‍රක්ෂන්” සෙවීමේ “මානුෂික මෙහෙයුම්” ක්‍රියාවට නගනු ඇත. සමහර විට මෙම ක්‍රියාව “එක ගලෙන් ගෙඩි දෙකක්” සාම්ප්‍රදායද යොදා ගනු ඇත. නඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ සහ බඩුත් හාමුදුරුවන්ගේ කල අපට කල හැක්කේ ඉන්ටර්ලේක්චුවල් කොමන්ට් හැර වෙන කිමද ?

එදා 2001/9/11 (නයින් ඉලෙවන්) සිද්ධිය සිදු වූ විගස බටහිර ප්‍රධාන මාධ්‍ය සියල්ල, කිසිඳු පටලැවිල්ලක් නොමැතිව එක හඬින්, එක වර කියා සිටියේ මෙම ක්‍රියාව “ඔසාමා බින්ලාදින්” ප්‍රමුක “තාලිබාන්” සංවිධානය විසින් සිදු කල අමනුෂ්‍ය, කුරිරු, මිලේජ්ජ, නිර්ලජ්ජිත ක්‍රියාවක් බවයි. පසුව නොබෝ දිනකින් ඉරාකයත් එයට ඈදා ගත් ඇමෙරිකාව “වෙපන්ස් ඔෆ් මෑස් ඩිස්ට්‍රක්ෂන්” සංකල්පය හරහා මැදපෙරදිග රටවල් කෙතෙක් දුරට අස්ථාවර කලේ දැයි ඔබට මතක ඇත. නමුත් “නයින් ඉලෙවන්” සිද්ධියේ පසුබිම සොයා බලද්දී එය “ඇතුලේ වැඩක්” (inside job) බවට කිසිඳු අපහසුතාවක් නොමැතිව සොයා ගැනීමට හැකි වනු ඇත. පහත වීඩියෝ මගින් එහි සත්‍යතාව ඔබටද සොයා ගත හැකි වනු ඇත.

http://jeeem.com/index.php?do=/video/1284/the-illuminati-dajjal-part-13-appearance-vs-reality/

මෙහිදී, නවීන පරිඝනක තාක්ෂණය මෘදුකාංග භාවිතා කරමින්, හොලිවූඩ් සිනමා ප්‍රතාපයින් යොදා ගනිමින්, මාධ්‍ය දැවැන්තයින් යොදා ගනිමින්, රටේ වැදගත් යයි සම්මත පුරවැසියන් යොදා ගනිමින් සියුම්ව සැලසුම් සහගතව සිදු කරනු ලැබූ “ නයින් ඉලෙවන්” ජවනිකාව නිසා ඔබත් මමත් ලොවේ සියලුම රටවල සිටින සියලුම දෙනා අනාත් වූ සැටි අමුතුවෙන් මතක් කල යුතු නොවේ.

ඇමෙරිකාවේ ප්‍රතිපත්ති අංක එක වනුයේ සතුරා තමා වෙත පැමිණීමට පෙර සතුරා කරා යුද්ධය ගෙන යාමයි.ඇමෙරිකාවේ බොස්ටන්හි සිටින ලක්ෂ ගණනක් වූ කුඩු කළු ජාතික කාරයින්ට මුදල් වියදම් කරන බුද්ධි අංශ වලට ඉහත බෝම්බ සැලසුම් හසු නොවීම පුදුමයක් වන අතර, සමහර විට මෙයත් ඇතුලේ වැඩක් වීමේ සම්භාවිතාව ඉහලයි.

එ කෙසේ වෙතත් ඇමෙරිකාව නැවතත් අපිට බොලේ බස්සනු ඇත. අපිව ගොනාට අන්දනු ඇත. ඔවුන්ගේ ඉලක්ක කරා නිවැරදිව ගමන් කරනු ඇත. අපි කවදත් සුපුරුදු ලෙස “ඉන්ටර්ලේක්චුවල් කොමන්ට්“ සංකල්පයේ සිටිනු ඇත.  අපේ දුවා කරන කට්ටිය එසේම කර කර සිටිනු ඇත. නෝම්බි අල්ලන කට්ටියද එසේම කර කර සිටිනු ඇත. බයාන් කරන ඈයොද එසේම කර කර සිටිනු ඇත. FB වල ගුරුප් සාදන්නන් එලෙසම ගුරුප් සාදමින් සිටිනු ඇත. ටික දවසකින් මේ සියල්ල අපට අමතක වනු ඇත. ටික දිනකින් තවත් අලුත් යමක් සිදුවන තෙක් දෑස් ඇරගෙන අපේ ඉන්ටර්ලේක්චුවල් ඈයෝ කට බලියන් සිටිනු ඇත.

Older posts «

Fetch more items